Tematy prac inżynierskich

Poniżej lista tematów prac dyplomowych. Tematy pogrubione są do wzięcia.

  1. Model robotyczny ręki przeznaczony do testowania urządzeń rehabilitacyjnych. Robotic hand model for testing of rehabilitation devices.

  2. Budowa i oprogramowanie czujnika pneumatycznego pozwalającego na estymację siły nacisku na dłoń w urządzeniu rehabilitacyjnym. Construction and programming of pneumatic sensor enabling estimation of pressure acting on hand for wearable rehabilitation device.

  3. Uruchomienie i wstępne badania magnetycznego czujnika pozycji w systemie Linux. Setup and preliminary tests of magnetic position sensor under Linux operating system.

  4. Projekt struktury oprogramowania do wykorzystania danych z pomiarów rzeczywistych ręki w dynamicznych symulacjach za pomocą OpenSim. Software structure for using data from external measures of hand in dynamic simulations using OpenSim.

  5. Sterownik robota miękkiego wykorzystujący czujnik ugięcia i sprężarkę o stałym przepływie do estymacji siły oddziaływania efektora. Soft robot controller that uses flex sensor and constant flow compressor for estimation of a generated force of the effector.

  6. Symulacja robota miękkiego z wykorzystaniem oprogramowania do symulacji fizycznych. Soft robot simulation using a physics simulation framework.